Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Rodzinna profilaktyka” z dnia 04.03.2021.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod

nazwą „Rodzinna profilaktyka”.

2. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Ratyński Dental Clinic Józefów Sp. Komandytowa NIP: 521 33 95 982

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika

do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź

usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili

przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook

(https://www.facebook.com/duomed), przedmiot konkursu – zdjęcia uczestników, będą również

publikowane na innych mediach społecznościowych i stronie internetowej Kliniki.

przystępując do konkursu akceptuje umieszczenie jego wizerunku na stronie internetowej oraz

portalach społecznościowych Ratyński Dental Clinic Józefów Sp. Komandytowa NIP: 521 33 95 982

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

Odpowiedzialność prawną, za realizację Konkursu ponosi Organizator.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu

oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza

postanowień art. 29 tejże ustawy.

10. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook.

Termin konkursu 12.03 – 20.03.2021. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.03.2021

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych, która zaakceptowała Regulamin oraz działając jako przedstawiciel ustawowy/przedstawiciele

ustawowi osoby fizycznej (dalej: „Uczestnik”)

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) jest przedstawicielem ustawowym osoby fizycznej biorącej udział w konkursie

c) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego

procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie; Zgodnie z przepisami zawartymi w: – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.

1), – ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 1000),

g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

h) w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu

w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub

profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia

Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

i) uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

III. Nagrody dla Uczestników

1. Nagrodą główną w konkursie jest Irygator Oral B w kolorze

białym

2. Konkurs przewiduje 3 nagrody dodatkowe, zestawy upominków od Organizatora konkursu.

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest polubienie fanpage’a gabinetu Ratyński Dental Clinic Józefów Sp. Komandytowa NIP: 521 33 95 982 na portalu Facebook. Następnie

zadaniem Uczestnika jest udostępnienie na stronie ://www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

zdjęcia pokazującego elementy wizyty, Klinikę,, zdjęcie z domu podczas higieny

Wszystkie osoby widoczne na zdjęciu muszą być poinformowane przez uczestnika o warunkach

Regulaminu.

2. Każdy Uczestnik może umieścić maksymalnie trzy zdjęcia

3. Zdjęcie można umieścić w okresie trwania konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć na swoim portalu facebook oraz innych

portalach społecznościowych (Instagram)

5. Zwycięzcą zostanie osoba, której zdjęcie zostanie wyłonione w ramach wyboru przez właścicieli Kliniki. Nagrody

pocieszenia zostaną wybrane przez Organizatora.

6. Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik: a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i

przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie

narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym

względzie żadnych roszczeń, b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe

(niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również wyraża zgodę na

przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez

dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie: · utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego

egzemplarzy; · wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską,

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; · obrotu oryginałem albo egzemplarzami

zdjęcia; · wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub jego egzemplarzy; · rozpowszechniania zdjęcia

w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia,

odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób,

aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

7. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści

Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś

autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III.

9. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie

jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej

pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

3. O zwycięstwie uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu

konkursu.

4. Nagrody mogą być odebrane przez uczestnika osobiście z Kliniki Ratyński Dental Clinic Józefów.

5. O przyznaniu nagród dodatkowych decyduje Organizator.

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu,

w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w

szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne

lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem

naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności

uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem

dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie

tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego

niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami

Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne

konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.

VII. Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez

Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia

Konkursu.

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest

rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

VIII. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w

konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w

konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w

inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez

wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem

lub powszechnie obowiązującymi przepisami. X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 1. Wszelkie reklamacje

dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być

zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ratynscy.pl

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny

adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni

roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się

w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2021r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej

www.ratynscy.pl