Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

Z DNIA 09.12.2022 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Ratyńscy Dental Clinic

Józefów sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Graniczna 39 05-420 Józefów (zwany dalej

„Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest

Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez

Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych,

ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow (zwanej

dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu

oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221

kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i

posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin

(dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury

odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest szczoteczka elektryczna Oral iO

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu

Facebook, na profilu Ratyńscy Dental Clinic Józefów –

www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow oraz Instagramie

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani

jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu

społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem

www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow oraz na Instagramie

2. Konkurs trwa od dnia 10.12.2022 godz. 10:00 do 21.12.2022 godz. 15:00

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

A1. Utworzyć rolkę, film, post pokazujący wizytę, leczenie, odwiedziny w Klinice i dbanie o zdrowie jamy ustnej w naszej klinice

a. udostępnić post konkursowy

b. polubić post konkursowy poprzez naciśnięcie Lubię to!

c. polubić Fanpage Organizatora post poprzez naciśnięcie Lubię to!

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem

www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie

wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze losowania pośród Uczestników Konkursu,

którzy spełnili warunki opisane w § 5. Ust. 1 Regulaminu

4. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni 1 (jednego) zwycięzcę poprzez wybór Jury w składzie Katarzyna i Artur Ratyńscy, Agata Ostrzycka .

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu

zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta

konkursowego na stronie www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin

od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

c. numer telefonu

d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu

odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do

nagrody.

9. Przyznaną w Konkursie nagroda należy odebrać do 30.12.2022

10. Zabieg określony w § 3 Ust 2 Regulaminu wykonany będzie w Klinice Ratyńscy Dental Clinic w

Józefowie, ul. Graniczna 39

11. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych

nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika,

w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są

niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez

Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu

Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i

graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie

z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób

trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz

teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji

ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu

dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres

niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane

są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana

jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w

Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności

intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w

Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny

sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów

i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi

przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na

piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny

opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs

na Facebooku z dnia 05.02.2023r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12 grudnia 2022 r. i obowiązuje do 27.02.2023r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy

miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja

o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora:

www.facebook.com/RatynscyDentalClinicJozefow

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.ratynscy.pl